تالاسمی مینور

اکثر افرادی که تالاسمی مینور دارند به ظاهر ممکن است هیچ مسئله ای نداشته باشند و در CBC که به منظور بررسی های دیگر برای آنها میشود متوجه آنمی خفیف و پائین بودن MCV و MCH در آنها میشویم. MCV در تالاسمی مینور معمولا بین ۵۰-۷۰ فمتولیتر و MCH معمولا کمتر از ۲۲ پیکو گرم است بر حسب یافته های CBC تشخیص افتراقی تالاسمی مینور با آنمی فقر آهن مطرح میشود. در تالاسمی مینور تعداد گلبول های قرمز طبیعی یا بالاست . نسبت MCV به تعداد RBC در آنمی فقر آهن بیشتر از ۵/۱۳ ودر تالاسمی مینور کمتر از ۵/۱۱ است در این محاسبه تعداد RBC را برای فردی که مثلا ۴ میلیون RBC دارد عدد ۴ مینویسیم .

در تالاسمی مینور مقدار آهن سرم نرمال یا بالاست و TIBC سرم و فریتین نرمال است .در آنمی فقر آهن مقدار آهن سرم و فریتین پائین و TIBC بالاست . در الکتروفورز هموگلوبین در تالاسمی مینور مقدار هموگلوبین A2 بالاتر از نرمال است (در کتاب Henry مقدار نرمال هموگلوبین A2 به مقدار ۵/۱-۵/۳ درصد ذکر شده است ).

در ۵۰ درصد اینها هموگلوبین F کمی افزایش داشته و حدود ۲ تا ۶ درصد است . از آنجا که مقدار هموگلوبین A2 به تدریج تا سن ۱ سالگی به مقدار موجود در بالغین میرسد، در کودکان زیر یک سال که مشکوک به تالاسمی مینور هستیم الکتروفورز هموگلوبین را بعد از سن ۱ سالگی تکرار میکنیم . بعضی اوقات افرادی که دچار تالاسمی مینور هستند هموگلوبین A2 در الکتروفورز هموگلوبین نرمال گزارش میشود و در ابن گونه مواقع با روش های دیگر مانند مطالعه زنجیره بتا میتوان به وجود تالاسمی مینور در اینها پی برد .اگر برای والدین مبتلایان به تالاسمی مینور الکتروفورز هموگلوبین درخواست کنیم معمولا یکی از آنها تالاسمی مینور دارد. بهترین روش برای اندازه گیری هموگلوبین A2 روش کروماتوگرافی ستونی است بنابراین وقتی که الکتروفورز هموگلوبین برای بیمار در خواست میکنید اندازه گیری هموگلوبین A2 به روش کروماتوگرافی ستونی را در خواست کنید که روش دقیق تری است

Mentzen index :حاصل تقسیم MCVبه تعداد RBC (به میلیون ) اگر زیر ۱۳ باشد به نفع تشخیص تالاسمی مینور و اگر بالای ۱۳ باشد به نفع تشخیص آنمی فقر آهن است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *