موسسین

دکتر فریبا شاه نظری – پاتولوژیست ( آناتومیکال و کلینیکال)

 دکتر حسین کشاورز Ph.D

 دکتر بهرام یغمایی  Ph.D