مسئول فنی

خانم دکتر فریبا شاه نظری 

دارای دکترای کلینیکال و آناتومیکال بوده و مدیریت و مسئول فنی آزمایشگاه سعادت آباد می باشد