جوابدهی از طریق تلگرام

جهت دریافت جواب از طریق تلگرام با تماس با جوابدهی آزمایشگاه نسبت به دریافت جواب اقدام فرمایید 

جواب ها فقط به شماره اعلام شده از طرف شما به صورت فایل PDF ارسال میشود